خود پسندیدن مانع به زیادت رسیدن است . [نهج البلاغه]